Wystąpienie z 18 lipca 2019 r

wystąpienie z 18 lipca 2019 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 84